Sơn lót sàn bê tông – Liên kết chắc chắn sàn bê tông cũ & mới